Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Guide för rättvis handel

  Den här guiden handlar om de verktyg som finns för att göra dagens globala handel rättvis. I guiden finns tips och idéer om vad vi kan göra för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Läs mer här om internationella regelverk, hållbart företagande, uppförandekoder, globala ramavtal samt upphandling, påverkan och konsumtion. Guiden ges ut av LO, TCO och Saco via den gemensamma fackliga biståndsorganisationen Union to Union. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Handbok
 • Pensionsboken

  Är pensionen en facklig fråga kanske någon undrar? Ja, visst är den det. Pension är uppskjuten lön och därför en viktig fråga för oss i LO. Den här handboken ger en grundläggande översikt över hela pensionsområdet - allmän pension, avtalspension och privat pensionssparande. Beskrivningarna av de olika pensionssystemen och pensionsformerna är allmänt hållna men de täcker hela pensionsområdet. Vi hoppas att Pensionsboken kan användas både som uppslagsbok och för studier tillsammans med andra. 

  OMRÅDE: Försäkringar
  KATEGORI: Handbok
 • A European Pact for Social Progress

  Sveriges framgångsrika ekonomiska modell bygger på starka ansvarsfulla fackliga organisationer som tryggar löntagarnas intressen. Vi ska inte konkurrera med låga löner och sämre villkor – vare sig i Sverige eller i EU. Därför kräver LO och Socialdemokraterna att ett socialt protokoll upprättas i EU som ger en bättre balans mellan ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter för löntagarna på EUs inre marknad. LO har tillsammans med Socialdemokraterna och motsvarigheterna i Tyskland och Österrike enats om ett tiopunktsprogram för att påverka EU. Detta finns här på engelska och på tyska.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Policy
 • Semesterlagen

  Den nuvarande semesterlagen har gällt sedan 1978. Lagen har under årens lopp ändrats ett antal gånger. Den senaste genomgripande förändringen skedde 2010. Förmånerna enligt lagen består av semesterledighet och semesterlön under ledigheten samt semesterersättning vid anställningens upphörande. Semesterlagen återges här med kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Gemensamma krav inför Avtal 2017

  LOs styrelse fattade 2015 beslut om gemensamma långsiktiga mål för tre kongressperioder. Målen utgör en övergripande färdriktning för LOs löne- och avtalspolitik. De gemensamma kraven inför avtal 2017 utgör ett steg i förverkligandet av målen. 

  OMRÅDE: Arbetsmarknad
  KATEGORI: Avtal
 • Antirasist - alltid

  Lokalt förtroendevalda inom LO-förbunden har intervjuats om stämningen på deras arbetsplatser och hur de jobbar mot rasism och främlingsfientlighet. Totalt har ett 100-tal intervjuer genomförts. Här följer en sammanställning av vad intervjuerna visar. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen

  Den avsiktsförklaring som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingått för att motverka den ohälsa som leder till sjukfrånvaro utgör en viktig grund för framtiden. Parterna ska utöka det förebyggande arbetet och vill också stärka företagshälsovården. Nu gäller det att fylla avsikterna med konkret innehåll.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Avtal
 • LO-aktuellt Tema: kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.

  Temanumret handlar om full sysselsättning samt jämlika och rättvisa förhållanden. Läs medlemmarnas tankar och idéer om framtiden, i huvudet på en ordförande och andra inspirerande artiklar. 

  OMRÅDE: Jämlikhet
  KATEGORI: LO Aktuellt (bilaga i Arbetet)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 – LOs vägledning

  LOs vägledning till föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI: Handbok
 • Sänkta löner - nej tack!

  Borgerliga politiker och arbetsgivare höjer nu rösterna för att sänka de lägsta lönerna. Vi håller inte med. Deras idé om en quick-fix för att lösa både integration och arbetslöshet är både fel och ineffektiv. Jobb till löner som inte går att leva på leder till ökad segregation på arbetsmarknaden och i samhället i stort. En sänkning av de lägsta lönerna får dessutom allvarliga konsekvenser för alla när nya avtal ska förhandlas. För varför ska en arbetsgivare betala högre lön till dig, när den kan anställa andra till lägre lön?  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI: Kampanjmaterial
 • Friskoleurval med segregation som resultat

  I rapporten redovisas en studie som har genomförts bland landets fristående grundskolor där skolorna har fått ange om de har kö och hur lång deras kötid är. Elevernas föräldrars utbildningsnivå har sedan ställts i relation till de fristående skolornas kötider. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • LO, TCO och Saco uppmanar Sverige att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete

  Med denna skrivelse uppmanar LO, TCO och Saco Sveriges regering att skyndsamt underställa riksdagen frågan om att ratificera ILOs protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI: Protestbrev
 • Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

  Ansvaret för nyanlända elever måste fördelas bättre mellan olika skolor. Det är inte rimligt att några få tar emot den överväldigande majoriteten medan andra inte tar emot några alls, eller enbart enstaka elever. LO, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet visar i en sammanställning hur nyanlända tas emot i landets skolor.
 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI: Övrigt
 • Facklig introduktion - du, facket och kollektivavtalet

  Denna folder handlar om vad det har för betydelse att vara på en arbetsplats med en fackförening och ett kollektivavtal. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Vilken lag gäller?

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller regler om inflytande i olika arbetsrättslagar och sambanden dem emellan.  

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Studieledighetslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Medbestämmandelagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Förtroendemannalagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Arbetsmiljölagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
 • Anställningsskyddslagen

  Ingår i serien Jobbet och lagarna. Innehåller kommentarer av LO. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI: Studiematerial
Sida 5 av 71234567