Fråga facket Fråga facket

Företagens ansvar för mänskliga rättigheter

Internationellt Det är viktigt att se till att stora multinationella företag respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet. Internationella ramavtal kan vara ett verktyg i den kampen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Multinationella företag måste respektera mänskliga rättigheter.
Foto: ITUC

Starka globala aktörer

Det är staterna som har den grundläggande skyldigheten att skydda de mänskliga rättigheterna. Men företagen har också ett viktigt ansvar. De multinationella företagen är starka globala aktörer, ofta större än enskilda länder. Många av världens största ekonomier är företagsekonomier.

CSR är inte tillräckligt

Allt fler företag har antagit så kallade uppförandekoder, det vill säga regler för hur företagen själva vill bete sig etiskt och moraliskt. Den internationella fackliga rörelsen där LO ingår menar att denna form av så kallad corporate social responsibility (CSR) inte är tillräckligt och att företagen bör sluta avtal med facket om dessa frågor. Det gynnar starkare facklig organisering, väl fungerande arbetsmarknadsrelationer och stärker dessutom trovärdigheten i företagens arbetssätt.

Globala ramavtal

Det finns i dag cirka 150 globala ramavtal mellan multinationella företag och globala fack, varav knappt 10 stycken avtal med svenska multinationella företag. Ett globalt ramavtal är en överenskommelse mellan ett globalt branschfack och ett multinationellt företag som i avtalet förbinder sig att respektera mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Det är förbunden och de globala facken som sluter avtal med de multinationella företagen. LO har, tillsammans med förbunden, tagit fram en modell för globala ramavtal för mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet, med krav på att företagen aktivt verkar för att grundläggande arbetstagarrättigheter respekteras i hela produktionskedjan. Modellavtalet är ett viktigt verktyg för att kunna förverkliga målsättningarna i Global Deal och 2030-agendans mål om Decent Work, samt för att fackföreningsrörelsen ska vara en offensiv röst i den svenska debatten om företagens sociala ansvar.

Internationella riktlinjer från FN och OECD

LO har vidare arbetat med OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs ramverk för företag och mänskliga rättigheter, som är värdefulla verktyg i det fackliga arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbetslivet. Global Deal-initiativet ger politisk riktning och kraft till den övergripande utvecklingen och systematiserar och skalar upp existerande processer.

Utöver dessa ramverk finns också ISO 26000 som är en standard för socialt ansvarstagande och berör såväl företag som organisationer. Världsfacket ITUC och LO har varit med och tagit fram standarden.

Läs mer

LOs rapport om internationella ramavtal (pdf)

OECDs riktlinjer för multinationella företag (pdf)

ISO 26000

Världsfackets guide till FNs ramverk (pdf)

ILOs trepartsdeklaration om multinationella företag och den sociala politiken (pdf)