Fråga facket Fråga facket

Anställningsskydd

Arbetsmarknad Lagen om anställningsskydd, LAS, talar om hur avtal om anställning kan ingås och avslutas. Syftet med lagen är att stärka arbetstagaren. Arbetsgivaren kan alltid anställa en ny medan arbetstagaren är beroende av sitt arbete för sin försörjning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LAS har fyra huvudprinciper

Tillsvidare

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Den som varit anställd i särskild visstidsanställning under minst 12 månader under en femårsperiod hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställd. För vikariat gäller 24 månader under en femårsperiod.

Saklig grund

Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare. Det finns två skäl för uppsägning, på grund av arbetsbrist (vilket egentligen innebär att det är fråga om organisatoriska skäl varav arbetsbrist kan vara ett) eller på grund av personliga skäl. Ålder och sjukdom är inte sakliga skäl för uppsägning i sig. För den arbetstagare som inte orkar med arbetet ska arbetsgivaren i första hand försöka anpassa arbetet, eller flytta arbetstagaren till ett lättare arbete. En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad hen fyller 68 år. Efter det kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren när som helst, med en månads uppsägningstid och utan sakliga skäl.

Uppsägning av personliga skäl ska grunda sig på om arbetstagaren misskött sitt arbete. En uppsägning av personliga skäl, till exempel vägran att lyda arbetsorder, får inte grunda sig enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader.

Innan en uppsägning ska arbetsgivaren pröva att omplacera arbetstagaren. En uppsägning som inte grundar sig på sakliga skäl kan förklaras ogiltig av en domstol. En övergång av ett företag till en annan ägare är inte sakliga skäl för uppsägning.

Uppsägningstiden för en arbetstagare är en månad. När arbetsgivaren säger upp någon beror uppsägningstiden på arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren.

Uppsägningstid - Anställningstid

1 mån - kortare än 2 år
2 mån - längre än 2 år men kortare än 4 år
3 mån - längre än 4 år men kortare än 6 år
4 mån - längre än 6 år men kortare än 8 år
5 mån - längre än 8 år men kortare än 10 år
6 mån - längre än 10 år

Turordning

Huvudregeln för turordning vid uppsägningar är sist in, först ut. Det betyder enligt lagen att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställning. Dock måste arbetstagarna alltid ha tillräckliga kvalifikationer för det arbete som ska utföras. Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare undanta högst tre arbetstagare som arbetsgivaren bedömer har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Arbetstagare som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har förtur till återanställning. Arbetstagaren måste ha varit anställd i minst tolv månader de senaste tre åren. Arbetstagaren ska meddela att hen vill använda sin rätt till återanställning. Förturen till återanställning gäller i nio månader.