Fråga facket Fråga facket

Anställningsskydd

Arbetsmarknad Lagen om anställningsskydd, LAS, talar om hur avtal om anställning kan ingås och avslutas. Syftet med lagen är att stärka arbetstagaren. Arbetsgivaren kan alltid anställa en ny medan arbetstagaren är beroende av sitt arbete för sin försörjning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LAS har fyra huvudprinciper

Tillsvidare

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Den som varit visstidsanställd eller vikarie under minst två år under en femårsperiod hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställd.

Saklig grund

Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att säga upp en arbetstagare. Det finns två skäl för uppsägning, på grund av arbetsbrist (vilket egentligen innebär att det är fråga om organisatoriska skäl varav arbetsbrist kan vara ett) eller på grund av personliga skäl. Ålder och sjukdom är inte saklig grund för uppsägning i sig. För den arbetstagare som inte orkar med arbetet ska arbetsgivaren i första hand försöka anpassa arbetet, eller flytta arbetstagaren till ett lättare arbete. När arbetstagaren fyllt 65 år har man rätt att fortsätta anställningen. Vid 67 år kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren när som helst, med en månads uppsägningstid och utan saklig grund.

Uppsägning av personliga skäl grundar sig på om arbetstagaren misskött sitt arbete. En uppsägning av personliga skäl måste ske inom två månader från att arbetsgivaren fick kännedom om de personliga skälen, till exempel vägran att lyda order.

Innan en uppsägning ska arbetsgivaren först pröva att omplacera arbetstagaren. En uppsägning som inte är sakligt grundad kan förklaras ogiltig av en domstol. En övergång av ett företag till en annan ägare är inte saklig grund för uppsägning.

Uppsägningstiden för en arbetstagare är en månad. När arbetsgivaren säger upp någon beror uppsägningstiden på arbetstagarens anställningstid hos arbetsgivaren.

Uppsägningstid - Anställningstid

1 mån - kortare än 2 år

2 mån - längre än 2 år men kortare än 4 år

3 mån - längre än 4 år men kortare än 6 år

4 mån - längre än 6 år men kortare än 8 år

5 mån - längre än 8 år men kortare än 10 år

6 mån - längre än 10 år

Andra regler om uppsägningstid kan finnas i kollektivavtal.

Turordning

Huvudregeln för turordning vid uppsägningar är sist in, först ut. Det betyder enligt lagen att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning framför arbetstagare med kortare anställning. Dock måste arbetstagarna alltid ha tillräckliga kvalifikationer för det arbete som ska utföras. Företag med högst tio anställda har rätt att undanta två arbetstagare från turordningen.

Arbetstagare som blivit uppsagd har förtur till återanställning. Uppsägningen måste ha skett på grund av arbetsbrist. Arbetstagaren måste ha varit anställd i minst tolv månader de senaste tre åren. Arbetstagaren ska meddela att han vill använda sin rätt till återanställning. Förturen till återanställning gäller i nio månader.

Observera: Utöver dessa fyra principer inrymmer LAS även andra bestämmelser, bland annat om visstidsanställning och övergång av verksamhet.