Fråga facket Fråga facket

Klimat och miljö

Välfärd


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nollutsläpp av växthusgaser

För en framgångsrik klimatpolitik krävs internationella och solidariska beslut där de rika länderna tar ett större ansvar: Världen kommer att behöva ställa om till 0-utsläpp av växthusgaser under det här århundradet. Alla blir vinnare på att vi lyckas hantera miljö- och klimatproblemen men för vissa länder, regioner sektorer och yrkesgrupper krävs en större omställning. Därför är det viktigt att vi alla på ett rättvist sätt delar på kostnaderna för omställningen.

Omställning med brett stöd

En rättvis omställning (”Just transition”) är utgångspunkten för såväl LO som Europafacket och Världsfacket. Genom att involveras i omställningen kan löntagarna också bidra till att finna lösningar och medverka till en omställning som kan få ett brett stöd. LO anser att en hållbar miljö- och klimatpolitik också är grundläggande för att förverkliga FNs Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Nya jobb och bättre arbetsmiljöer

För Sveriges del krävs en aktiv och investeringsinriktad klimatpolitik i syfte att förena miljökrav med rättvisa och ökad sysselsättning. Parisavtalet 2015 innebär att världens länder står bakom ambitionen att temperaturstegringen ska hållas så långt under 2 grader som möjligt med sikte på att inte överskrida 1,5 grader. För att lyckas krävs satsningar på teknik för fossilfri energi, för nya produktionsprocesser, nya transportsystem och alternativa sätt att producera livsmedel. I och med det skapas förutsättningar inte bara för en bättre miljö och en hållbar klimatutveckling utan också för nya jobb och bättre arbetsmiljöer.

Utbyggnad av bioenergi och vindkraft

Energipolitiken bör tillförsäkra en stabil elförsörjning via ny kraftproduktion och intensifierad effektivisering. LOs uppfattning är att energiförsörjningen på sikt helt ska baseras på förnybar energi. Utbyggnad av främst bioenergi och vindkraft är därför nödvändig. Forskning och utveckling kring förnybar energi måste ges hög prioritet. Behov av viss nyinvestering i kärnkraft kan inte uteslutas.

  • LO stödjer Sveriges klimatmål om noll i nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Minskningen bör ske i en jämn takt under fördelningspolitiskt rättvisa former.
  • Sverige behöver investera i såväl befintlig som ny järnvägs- och annan kollektivtrafik samt satsa på forskning och utveckling av eldrivna fordon.
  • LO vill se en blocköverskridande långsiktig politisk överenskommelse om energipolitiken.