Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö LO och förbunden arbetar gemensamt för att alla anställda ska ha rätt till en trygg och säker arbetsmiljö som ger en yrkesmässig och personlig utveckling. Alla ska kunna avsluta ett långt arbetsliv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Oroande trend

Samtidigt som en del får en bättre arbetsmiljö försämras den för andra, främst för kvinnliga arbetare. Det handlar om ett högt tempo, låg bemanning, arbete på udda tider, ensamarbete och hot eller våld.

Fler och fler jobb har under senare år utarmats på innehåll, vilket bland annat leder till ökad otrygghet eftersom löntagaren blir mer utbytbar. En oroande trend är de sämre arbetsvillkor som följer med att man är tidsbegränsat anställd, arbetar deltid, inhyrd eller inte omfattas av kollektivavtal.

LO verkar för:

 • Heltäckande kollektivavtal om arbetsmiljö.
 • Säkerställ skyddsombudens utbildning och möjlighet att utföra sitt uppdrag.
 • Nolltolerans för allvarliga arbetsolycksfall och arbetssjukdomar.
 • Alla arbetsgivare ska ha ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Alla anställda ska ha tillgång till en bra företagshälsovård.
 • Förstärka arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering via lag och avtal bland annat genom en bättre möjlighet till sanktion.
 • Öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyn.
 • Skapa ett nationellt centrum för arbetslivsforskning.

Skyddsombud

Skyddsombudet är de anställdas fackliga representant i arbetsmiljöfrågor. De tar tillsammans med sin fackliga organisation tillvara de anställdas intresse av en god arbetsmiljö genom att:

 • Bevaka att arbetsgivaren tar sitt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Delta i skyddsronder, påtalar brister i arbetsmiljön och begär åtgärder av arbetsgivaren.
 • Delta i planering vid förändringar i verksamheten.
 • Stoppa arbetet vid mycket allvarliga akuta risker och vänder sig till Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte åtgärdar problemet.

Skyddsombudet behöver stöd av medlemmarna och av sin fackliga organisation, vara kunnig i och hur man driver arbetsmiljöfrågor samt ha rutiner för sin samverkan med arbetsgivaren. Grunden för dessa rutiner finns i arbetsmiljölagen och i avtal med arbetsgivaren.

Kunskap för att nå god arbetsmiljö

Inom LOs kunskapssystem genomförs utbildningar för att målinriktat kunna arbeta för en god arbetsmiljö. Du som är skyddsombud får veta vilka rättigheter och möjligheter lagar och avtal ger dig och den fackliga organisationen för att driva arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbete genom Prevent

Hos arbetsmiljöorganisationen Prevent finns stöd att hämta för det dagliga arbetsmiljöarbetet i form av checklistor, enkäter, webbverktyg, böcker och utbildningar. Materialen är framtagna av fack och arbetsgivare tillsammans och därför väl anpassat för såväl skyddsombud som chefer.  En stor del av materialet är kostnadsfritt.

Prevent bildades 1942 av LO, PTK och Svenskt Näringsliv för att organisationerna skulle kunna jobba tillsammans för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Läs mer på Prevents hemsida

Arbete på EU-nivå

I EU kommissionens trepartsorgan Rådgivande Kommittén för hälsa och säkerhet representerar LO även TCO och Saco. Kommittén ger kommissionen råd angående förslag till nya EU regler, genomförandet av EU direktiv och om informationsinsatser i arbetsmiljöfrågor. 

LO är även representerat i EUs Arbetsmiljöbyrå i Bilbao som informerar om arbetsmiljöfrågor. I varje EU-land finns en så kallade Focal point som är kopplad till Arbetsmiljöbyrån. Focal point i Sverige är förlagd till Arbetsmiljöverket.

Läs mer om EUs Arbetsmiljöbyrå i Bilbao 

Arbetsmiljöverkets hemsida