Fråga facket Fråga facket

Anställningsavtal


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Att veta vad som gäller

Anställningsavtalet är ett kontrakt mellan dig som arbetstagare och arbetsgivaren. Det kan vara muntligt eller skriftligt, men du har rätt att få information om alla villkor skriftligen, senast sju dagar efter att du har börjat jobbat.

Tänk på att det är mycket svårare att bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts och vad det innehåller, än ett skriftligt. Kräv därför att få ett skriftligt anställningsavtal och kontrollera att det stämmer överens med vad du och arbetsgivaren kommit överens om. Kontakta ditt fackförbund om det uppstår problem.

Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan det innehålla särskilda villkor om vad man får avtala om till exempel vilka anställningsformer som är tillåtna. Om ditt anställningsavtal och kollektivavtalet inte stämmer överens så gäller kollektivavtalet.

Lättare att kräva sin rätt

Skulle du råka illa ut på jobbet så har facket större möjlighet att hjälpa dig om du har ett anställningsavtal. Kontakta ditt fackförbund om du inte fått något.

Exempel på vad ett anställningsavtal bör innehålla

Anställningsavtalet ska innehålla alla villkor som är relevanta för anställningen.

Enligt lag så ska anställningsavtalet innehålla åtminstone följande uppgifter (se LAS § 6 c för fullständiga uppgifter):

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. När anställningen börjar, om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.

Om anställningen inte är tidsbegränsad enligt avtalet så gäller den tillsvidare.

4. Lön och andra löneförmåner, som till exempel OB och övertidsersättning, och hur ofta och när lönen ska betalas ut.
5. Om anställningen gäller heltid eller deltid. Om det är en deltidsanställning, i så fall hur många timmar per vecka eller månad.

Tänk på att anställningsavtal avser heltid, om inte något annat har avtalats.

6. Arbetstid eller uppgifter om schemaläggning.

7. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

8. Tillämpligt kollektivavtal (i förekommande fall).

Minderårig - vårdnadshavare

Den som är minderårig får inte teckna ett anställningsavtal, det måste vårdnadshavaren göra.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!