Fråga facket Fråga facket

Rehabiliteringsansvaret ställer stora krav på arbetsgivaren


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Förstärkt anställningsskydd

Kraven på vad arbetsgivaren i en uppsägningssituation är stora (se 23 § lagen om anställningsskydd, LAS, och Arbetsdomstolens dom nr 105-05 i mål nr A 217/04, där finns hänvisningar också till andra AD-domar som behandlar frågan). En medlem som på grund av sjukdom eller olycksfall inte kan utföra sitt ordinarie arbete har fått ett förstärkt anställningsskydd. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ålägger arbetsgivaren att med positiva rehabiliteringsåtgärder hitta en lösning för att medlemmen ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren.

Uppsägning ej möjlig

Visar det sig vid rehabiliteringsutredningen att situationen går att lösa med hjälp av rehabiliteringsåtgärder kan inte arbetsgivaren säga upp den berörda medlemmen. En arbetsgivare kan inte säga upp en medlem på grund av nedsatt arbetsförmåga annat än om arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det visat sig rent objektivt att det inte finns någon rehabiliteringsåtgärd att vidta för att lösa situationen. Fullgör arbetsgivaren inte sina åligganden därvidlag föreligger inte saklig grund för uppsägning. Kraven på vad arbetsgivare ska ha gjort innan uppsägning framgår av reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Fullgjort rehabiliteringsansvar

Föreligger oklarheter huruvida problemen med den berörda medlemmen kunnat avhjälpas genom någon form av rehabilitering går detta ut över arbetsgivaren. Arbetsgivaren anses då inte ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar (se AD 1998 nr 57, 1999 nr 10, 2001 nr 92 och 2002 nr 32; uppsägning underkänd av AD i samtliga fall).

Har arbetsgivaren inte gjort någon rehabiliteringsutredning alls, har arbetsgivaren inte heller fullgjort sitt rehabiliteringsansvar (AD 1998 nr 20 och 1998 nr 57; uppsägning underkänd av AD i båda fallen).

Fackets egen utredning

Även om arbetsgivaren till stöd för uppsägningen åberopar en rehabiliteringsutredning som visar att det inte finns någon positiv lösning för den berörda medlemmen bör facket själv utreda och närmare kontrollera om det finns en konkret lösning som arbetsgivaren inte har prövat. Att en av facket vidtagen utredning med förslag på lösning som inte prövats av arbetsgivaren kan leda till framgång i Arbetsdomstolen visar inte minst rättsfallen AD 1999 nr 10, 2001 nr 92, 2002 nr 32 och 2003 nr 44.

Arbetsdomstolen har slagit fast att det inte räcker med att i teorin ha prövat ett av facket framfört förslag till lösning. En arbetsgivare måste pröva förslaget i verkligheten och därefter göra en utvärdering (AD 2001:92).

Inte saklig grund för uppsägning

Om uppsägning skett trots att rehabiliteringsåtgärd pågår och möjligheterna till rehabilitering inte är uttömda föreligger inte saklig grund för uppsägning (AD 1997:145) såvida inte åtgärden syftar till arbete inom annan verksamhet än den arbetsgivaren bedriver (AD 1993:42).