Fråga facket Fråga facket

Påkalla förhandling med stöd av 10§ MBL


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Förhandlingsvägran

Ett praktiskt verktyg om facket vill komma till tals med arbetsgivaren i rehabiliteringsfrågor eller i frågor rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet är att påkalla förhandling med stöd av 10§ medbestämmandelagen. Arbetsgivaren är då skyldig att infinna sig och förhandla i sak. Gör inte arbetsgivaren det kan allmänt skadestånd utdömas för förhandlingsvägran.

Kontakta Arbetsmiljöverket

Om arbetsgivaren kommer till förhandlingen får facket möjlighet att ge sin syn på rehabiliteringsarbetet i ett enskilt fall eller generellt vid företaget. Blir det tvist då arbetsgivaren inte instämmer i eller inte accepterar fackets synpunkter och förslag kan inte tvisten drivas till Arbetsdomstolen eller tingsrätten.

Anledningen är att arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken saknar regler om skadestånd vid överträdelser i detta sammanhang. Facket och skyddsombudet får i stället vända sig till Arbetsmiljöverket såvida det handlar om överträdelse av arbetsmiljölagen. Det går alltså inte att kräva skadestånd av arbetsgivaren med stöd av arbetsmiljölagen eller socialförsäkringsbalken för att hen inte fullgör sitt rehabiliteringsansvar. 

Arbetsrättslig tvist

Ett rehabiliteringsfall där facket menar att arbetsgivaren inte har levt upp till sitt rehabiliteringsansvar kan emellertid göras till en arbetsrättslig tvist och på så sätt kunna drivas via tvisteförhandling till Arbetsdomstolen eller tingsrätt. För att så ska kunna ske måste det konkreta fallet läggas upp antingen som ett brott mot lagen om anställningsskydd (las) eller mot kollektivavtalet. 

Att det finns ett samband mellan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och anställningsskyddet enligt las har bekräftats av Arbetsdomstolen i ett flertal domar.