Fråga facket Fråga facket

Checklista: Facket och arbetsgivaren


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

 • Det bästa är om lokala kollektivavtal träffas om parternas samverkan angående förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Utgångspunkten är att facket ska vara delaktigt i alla frågor som rör medlemmens återgång i arbete.
 • Bevaka att arbetsgivaren kallar både medlemmen och facket till ett möte på arbetsplatsen så tidigt som möjligt efter det att sjuklöneperioden övergått i sjukpenning samt att möten hålls kontinuerligt.
 • Om arbetsgivaren i detta skede är passiv så kan facket begära förhandling enligt 10 § medbestämmandelagen. Arbetsgivarens passivitet kan också vara ett brott mot arbetsmiljölagen och lokalt arbetsmiljöavtal.
 • Bevaka att arbetsgivaren använder sig av nödvändiga expertresurser, till exempel företagshälsovården.
 • Gå igenom Checklista för återgång i arbete och Att tänka på vid riskbedömning.
 • Glöm inte att följa upp alla åtgärder.
 • För att i tid kunna ställa krav mot arbetsgivaren måste facket hålla reda på aktuella sjukskrivningar. Inom facket ska det finnas organisation och rutiner för detta. Uppmärksamma särskilt korttidsfrånvaro.
 • Begär information om aktuell sjukskrivningsstatistik med stöd av 6 kapitlet 6 och 4 §§ arbetsmiljölagen.
 • Begär med stöd av 19 § eller 19 a § medbestämmandelagen information om antalet sjukskrivna och vilka rehabiliteringsinsatser som pågår eller är planerade.
 • Skapa rutiner, i form av kollektivavtal, så att parterna kontinuerligt håller sig uppdaterade om sjukskrivningsperioder med mera.
 • Det är viktigt att den sjukskrivna medlemmen inte tappar kontakten med arbetsplatsen. Se till att arbetsgivaren bjuder in sjukskrivna medlemmar till utbildningsdagar och arbetsplatsträffar, alltså inte bara när det är personalfest. Att medlemmen är uppdaterad i det som händer på arbetsplatsen, till exempel ny teknik eller ny arbetsorganisation, kan vara avgörande för möjligheten att återgå i arbete.
 • Medlemmen har också ett ansvar i detta sammanhang. Budskapet till medlemmarna är att vända sig till facket direkt vid misstanke om att det kan bli långvarigt.