Fråga facket Fråga facket

Värdegrund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Facklig utbildning vägleds av visionen om allas lika värde och lika rätt. LO, ABF och arbetarrörelsens folkhögskolor bygger sin verksamhet på en idé- och rörelsebaserad folkbildning utifrån följande ideologiska grundsyn:

Demokratisyn

Demokrati bygger på alla människors lika och unika värde och en tilltro till att alla vill påverka och ta ansvar. Det är en process och en rörelseriktning, inte ett färdigt system eller ett givet tillstånd. Vi gör demokrati tillsammans!

Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati är ett uttryck för att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra. I grunden är demokrati en överenskommelse om att hantera vägval och meningsmotsättningar tillsammans i en dialog.

Människosyn

Alla människor har lika värde, rätt till frihet och ett meningsfullt liv. Vår människosyn bygger på uppfattningen att människan i grunden vill göra rätt, utifrån sina egna förutsättningar. Vi utgår från att människor vill ta ansvar och utveckla sig själva och vill bidra till omgivningens utveckling, samt bli tagna på allvar och vara medskapande.

Viljan och förmågan att vara medskapande och påverka sin egen och andras situation ökar med kunskap, medvetenhet och stark självkänsla.

Kunskapssyn

Lärandet är en ständigt föränderlig process, som handlar om kunskap, erfarenhet, förståelse, insikt, kritiskt förhållningssätt, medvetenhet och förmåga. Dessa egenskaper är unika för varje människa. Kunskap förutsätter ett samband mellan teori och praktik.

Kunskap och lärande utvecklas bäst i möten mellan människor och grupper, där vi utgår från varje människas förutsättningar och situation.

Utvecklingssyn

Människors olikheter är en grundförutsättning för utveckling. Folkhögskolans utveckling är ett resultat av människors utveckling. Vi ser ständig utveckling och förbättring som ett naturligt tillstånd. Därför är det viktigt att ha god förmåga att handskas med förändring och utveckling.

Lärande är något som växer inifrån och förutsätter aktivt medskapande deltagare - ett kollektivt lärande.