Fråga facket Fråga facket

Ledigt enligt förtroendemannalagen eller studieledighetslagen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Enligt förtroendemannalagen § 6 har förtroendevalda rätt att vara lediga i den omfattning som fordras för det fackliga uppdraget. Rätten till ledighet kan också gälla utbildning. 

§ 7 i förtroendemannalagen reglerar ersättningen. Om ledigheten, till exempel för studier, rör den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen har den som är förtroendevald rätt till betalning som vanligt från arbetsgivaren. Det står så här i lagtexten: "Vid ledighet som avser den fackliga verksamheten på förtroendemannens egen arbetsplats skall den fackliga förtroendemannen ha rätt till bibehållna anställningsförmåner".

Studieledighetslagen är mer allmän. Den som vill ta studieledigt - till exempel en medlem som vill gå en facklig medlemsutbildning - kan göra det men måste säga till i god tid. För facklig utbildning är det två veckor i förväg som gäller. Då kan inte arbetsgivaren skjuta på studieledigheten. Någon möjlighet till ersättning finns inte i studieledighetslagen. Den står fackförbunden för i form av stipendium, utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst.

Läs mer:

Lagar som stöd för facklig utbildning