LO-ekonomerna

 • Sverige behöver en skattereform

  Vår artikel om att Sverige behöver en blocköverskridande bred skattereform (14/2) har väckt stort engagemang. Flera av replikerna präglas av den febrighet som tenderar att infinna sig månaderna före ett riksdagsval. Det är naturligt. Det är dock vår övertygelse att när valet är över och röken har lagt sig så kommer de partier som finns kvar i riksdagen att behöva förhålla sig till det faktum att Sverige är i behov av en skattereform, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

 • Sänkta skatter har finansierats med lån

  Organisationen Svenskt Näringsliv presenterade för några veckor sedan rapporten ”Skattesänkningar och offentliga resurser”. I inledningen till rapporten kan man läsa följande påstående:

 • Sänkta skatter har gett mindre till välfärd

  Intäkterna från skatterna har minskat under alliansregeringen. Det innebär att resurserna till välfärden har minskat, skriver Ola Pettersson, LO.

 • Ta bort skatteavdragen och återinför arvsskatten

  En skattereform behövs. Trots växande klyftor har beslut fattats som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Vi menar att skatter åter kan behöva höjas, att arvsskatten bör återinföras, avdrag skrotas och jobbskatteavdraget bytas mot ett grundavdrag, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

 • Sverige behöver stimulera efterfrågan

  I dag presenterar LO-ekonomerna en ekonomisk prognos för de kommande åren. Vi bedömer att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under både år 2014 och år 2015. Det visar att den nuvarande finanspolitiska och penningpolitiska inriktningen är fel avvägd, skriver Ola Pettersson, chefsekonom för LO.

 • Så borde budgeten ha varit

  Arbetslösheten måste pressas tillbaka och välfärdsåtagandet måste säkerställas. Detta borde prägla budgetpropositionen, anser LO-ekonomerna

 • Riksbanken sköter inte sitt uppdrag

  Det är djupt otillfredsställande att Riksbanken inte agerar inom de ramar riksdagen bestämt. Det är i grunden ett demokratiskt problem. Även om Riksbanken skulle haft ett mandat att pressa ner bostadspriser och skulder så är styrräntan ett dåligt verktyg, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Thorbjörn Hållö.

 • Kvinnorna är förlorare när välfärden monteras ner

  Kvinnorna förlorar i dubbel bemärkelse om välfärdsstaten monteras ned. Dels genom sämre tillgång till välfärdstjänster för egen del, dels genom att det framför allt är kvinnor som går in och täcker upp när den offentliga omsorgen brister.

 • Jämställdheten gynnas av skattefinansierad välfärd

  Kvinnor vinner som grupp på att välfärdstjänster finansieras med offentliga medel och förlorar om resurserna till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skärs ner. Den offentligt finansierade konsumtionen innebär att resurser omfördelas till kvinnor från män.

 • Låt parterna vara med och forma yrkesprogrammen

  Nytt förslag från LO. Det finns stora kvalitetsbrister i den svenska skolans yrkesutbildningar. Men till skillnad från Jan Björklunds uppgivna förslag om kortare utbildningar vill vi stärka yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet genom att ge parterna ett större inflytande, skriver företrädare för LO.

 • EUs krispolitik är baserad på forskares räknefel

  Under de senaste åren har EU-kommissionen förespråkat en hårdhänt åtstramningspolitik för att minska den offentliga skuldbördan i Europas krisländer. Nu visar det sig forskningsstödet för den nuvarande politiken bygger på räknefel i Excel, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.

 • Sverige behöver bred skattereform

  Sverige behöver en bred skattereform som gör skattesystemet enklare, rättvisare och grönare. Finansiella aktiviteter som skadar den reala ekonomin måste beskattas hårdare.
 Det skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.


 • Det är dags att bestämma vilken välfärd vi vill ha

  Ett vägval. I dag finns det en etablerad betalningsvilja för finansieringen av de gemensamma välfärdssystemen. Men den viljan kan undergrävas om kvaliteten i välfärden sjunker alltför mycket. Det är därför dags att vi bestämmer oss för vilket system vi vill ha i framtiden, skriver två LO-ekonomer.

 • Svenska folket får betala för misslyckad EU-politik

  Tydlig linje saknas. Den svenska regeringen har agerat nyckfullt och obalanserat i höstens EU-förhandlingar om eurokrisen. Förslaget till bankunion har utvecklats i oönskad riktning för Sverige och vår trovärdighet i EU har underminerats. Detta bådar inte gott för de förhandlingar som komma skall, skriver Magdalena Andersson (S) och Ola Pettersson från LO.

Sida 5 av 512345