LO-ekonomerna

 • Genomför reformer nu – höj skatten senare

  Skattehöjningar kommer att bli nödvändiga för att finansiera framtida behov i välfärden. Men vi menar att det är fel läge att fullt ut finansiera nya reformer i dagens ekonomiska miljö. Gör så här i stället, finansminister Magdalena Andersson, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson, Lars Ernsäter och Torbjörn Hållö.

   

 • Skyll inte på EU, Magdalena Andersson

  Sveriges finanspolitik låter sig styras av hemmasnickrade politiska restriktioner. Men att skylla åtstramningspolitiken på EU:s budgetregler håller inte, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

 • Tre reformer som ger ökad produktivitet

  LO-ekonomerna presenterar idag rapporten ”Varför är BNP per capita 94 000 kronor under trend?”. Rapporten visar att Sverige har haft en låg produktivitetstillväxt och en mycket svag ekonomisk utveckling sedan finanskrisen. 2014 var BNP per svensk lägre, i fasta priser, än nivån 2007. Under åren 2008 till 2014 var tillväxten per person i genomsnitt strax under noll procent. Detta kan jämföras med perioden 1995 till 2007 då tillväxten per person i genomsnitt var tre procent per år. Om utvecklingen åren 2008 till 2014 hade följt den tidigare trenden så hade varje svensk idag haft en genomsnittlig ekonomisk produktion som var 94.000 kronor högre än det faktiska utfallet. Man kan tala om sju förlorade år.

 • Alltför försiktig budget

  I torsdags presenterade regeringen sin budget. Ambitionsnivån är alldeles för låg för att nå de mål regeringen rimligen har, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och organisationens chefsekonom Ola Pettersson.

 • Var fjärde har drabbats av arbetslöshet

  En alldeles för stor del av befolkningen har drabbats av arbetslöshet under de gångna fem åren. Den moderna arbetsmarknadspolitiken behöver bygga på förbättrad inkomsttrygghet och vara kompetenshöjande.

 • Riksbanken klarar inte sitt uppdrag

  "Spelar det någon roll att inflationen blir lägre än utlovat? Ja, det spelar stor roll.

 • Regeringen pressad över sitt eftermäle

  Replik: Regeringen har sedan år 2006 fört en konsekvent ekonomisk politik för att öka skillnaden mellan att arbeta och att vara sjuk och arbetslös. Verktygen för denna politik har byggt på en kombination av skattesänkningar och nedskärningar i trygghetsförsäkringarna, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

 • Så kan utanförskapet brytas

  Närmare 900 000 personer vill arbeta men står utan jobb eller jobbar ofrivilligt deltid. Det utanförskapet måste brytas, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

 • Sverige behöver en skattereform

  Vår artikel om att Sverige behöver en blocköverskridande bred skattereform (14/2) har väckt stort engagemang. Flera av replikerna präglas av den febrighet som tenderar att infinna sig månaderna före ett riksdagsval. Det är naturligt. Det är dock vår övertygelse att när valet är över och röken har lagt sig så kommer de partier som finns kvar i riksdagen att behöva förhålla sig till det faktum att Sverige är i behov av en skattereform, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

 • Sänkta skatter har finansierats med lån

  Organisationen Svenskt Näringsliv presenterade för några veckor sedan rapporten ”Skattesänkningar och offentliga resurser”. I inledningen till rapporten kan man läsa följande påstående:

 • Sänkta skatter har gett mindre till välfärd

  Intäkterna från skatterna har minskat under alliansregeringen. Det innebär att resurserna till välfärden har minskat, skriver Ola Pettersson, LO.

 • Ta bort skatteavdragen och återinför arvsskatten

  En skattereform behövs. Trots växande klyftor har beslut fattats som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Vi menar att skatter åter kan behöva höjas, att arvsskatten bör återinföras, avdrag skrotas och jobbskatteavdraget bytas mot ett grundavdrag, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö.

 • Sverige behöver stimulera efterfrågan

  I dag presenterar LO-ekonomerna en ekonomisk prognos för de kommande åren. Vi bedömer att arbetslösheten kommer att ligga kvar på åtta procent under både år 2014 och år 2015. Det visar att den nuvarande finanspolitiska och penningpolitiska inriktningen är fel avvägd, skriver Ola Pettersson, chefsekonom för LO.

 • Så borde budgeten ha varit

  Arbetslösheten måste pressas tillbaka och välfärdsåtagandet måste säkerställas. Detta borde prägla budgetpropositionen, anser LO-ekonomerna

 • Riksbanken sköter inte sitt uppdrag

  Det är djupt otillfredsställande att Riksbanken inte agerar inom de ramar riksdagen bestämt. Det är i grunden ett demokratiskt problem. Även om Riksbanken skulle haft ett mandat att pressa ner bostadspriser och skulder så är styrräntan ett dåligt verktyg, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Thorbjörn Hållö.

 • Kvinnorna är förlorare när välfärden monteras ner

  Kvinnorna förlorar i dubbel bemärkelse om välfärdsstaten monteras ned. Dels genom sämre tillgång till välfärdstjänster för egen del, dels genom att det framför allt är kvinnor som går in och täcker upp när den offentliga omsorgen brister.

 • Jämställdheten gynnas av skattefinansierad välfärd

  Kvinnor vinner som grupp på att välfärdstjänster finansieras med offentliga medel och förlorar om resurserna till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skärs ner. Den offentligt finansierade konsumtionen innebär att resurser omfördelas till kvinnor från män.

 • Låt parterna vara med och forma yrkesprogrammen

  Nytt förslag från LO. Det finns stora kvalitetsbrister i den svenska skolans yrkesutbildningar. Men till skillnad från Jan Björklunds uppgivna förslag om kortare utbildningar vill vi stärka yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet genom att ge parterna ett större inflytande, skriver företrädare för LO.

 • EUs krispolitik är baserad på forskares räknefel

  Under de senaste åren har EU-kommissionen förespråkat en hårdhänt åtstramningspolitik för att minska den offentliga skuldbördan i Europas krisländer. Nu visar det sig forskningsstödet för den nuvarande politiken bygger på räknefel i Excel, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.

 • Sverige behöver bred skattereform

  Sverige behöver en bred skattereform som gör skattesystemet enklare, rättvisare och grönare. Finansiella aktiviteter som skadar den reala ekonomin måste beskattas hårdare.
 Det skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.


Sida 4 av 512345