LO fakta - alla fakta

 • Ungdomars situation på och utanför arbetsmarknaden

  Denna rapport visar att det finns stora skillnader i arbetslöshetens omfattning bland unga beroende på kön, ålder och bostadsregion. Risken att bli arbetslös är olika stor för olika grupper bland de unga. Arbetslösheten är en köns-, klass- och åldersfråga. Det är de redan svaga i samhället som löper störst risk att råka illa ut på arbetsmarknaden i fråga om arbetslöshet. Mönstret är tydligt: de som är arbetslösa kommer i större utsträckning från familjer med låg socioekonomisk status och/eller utländsk bakgrund och/eller från små bostadsorter.

 • Var finns efterfrågan på kommunalt självstyre?

  LO har låtit göra en opinionsundersökning i Sifos regi. De som svarade fick prioritera mellan att kvaliteten är ungefär lika bra i hela landet, även om det kan minska det kommunala självbestämmandet och att medborgarna genom kommunala beslut har möjlighet att påverka, trots att det kan ge upphov till stora skillnader. Frågan ställdes för fem olika politikområden: sjukvård, äldreomsorg, skola, förskola och kulturutbudet (till exempel bibliotek, musikskola och teater). Det visade sig att för de tre första områdena, sjukvård, äldreomsorg och skola var andelen som prioriterade att det skulle vara lika i hela landet mycket stor. Över 70 procent svarade detta medan runt 20 procent ansåg att det lokala inflytandet var viktigast, de resterande var osäkra. Sammanfattningsvis finns det endast ett begränsat stöd för att det kommunala självbestämmandet ska få något stort genomslag på välfärdsområdet. Inom framförallt välfärdens kärnområden anser medborgarna att det är högt prioriterat med nationell likhet. Rapporten skriven av Irene Wennemo och Anna Fransson.

 • Varför föds det så få barn?

  Trots att tiderna är goda i Sverige så ligger barnafödandet kvar på en rekordlåg nivå. Under år 2000 ökade födelsetalen något, från 1,5 barn per kvinna till 1,54. Men fortfarande har födelsetalen aldrig varit så låga som nu.

 • LOs strategi för arbete och utveckling

  Tillväxttrappa i sju steg.

 • Fond för utveckling av dynamiska företag

  LO föreslår att regeringen inrättar en särskild fond för Utveckling av Dynamiska Företag (UDF). Fonden bör vara öppen för företag och regioner som vill utvecklas enligt NUTEKs kriterier för flexibla företag. Pengar bör också avsättas för uppsökande verksamhet. Likaså bör fortsatt forskning kring dynamiska företag kunna finansieras ur denna fond. Fondens medel bör administreras av Svenska ESF-rådet.

 • Samarbetsforum mot svart ekonomi

  I Norge sker sedan 1997 på initiativ från norska skattemyndigheten ett "Samarbetsforum" mellan norska skattemyndigheten, LO, näringslivet och Kommunförbundet för att jobba mot svart ekonomi. Arbetet i samarbetsforumet sker både på central- och länsnivå. Det har visat sig att det varit fruktbart att jobba tillsammans mellan myndigheter och organisationer.

 • Finanspolitik för full sysselsättning i EMU

  Denna rapport handlar om hur stabiliseringspolitiken, enligt LO-ekonomerna, borde se ut vid ett EMU-medlemskap.

 • Utvecklingen av god företagshälsovård - ny lagstiftning och andra åtgärder (SOU 2004:113)

  Engagemanget för en bra företagshälsovård är bland LOs medlemsförbund stort. Utredningen har i stort mottagits positivt bland förbunden som ett steg i rätt riktning. En ny lagstiftning som kvalitetssäkrar företagshälsovården välkomnas. Även företagshälsovårdsnämnden samt att ALI ges ett tydligt ansvar för utbildningarna är positivt. LO anser dock att ett obligatorium för arbetsgivaren att ansluta sig till företagshälsovård är nödvändigt för att säkra tillgången för alla anställda. Företagshälsovården måste vara en samhällelig resurs i kampen mot ohälsa och förtidspensioneringar som med utgångspunkt från arbetslinjen medverkar till att öka sysselsättningen och därmed förutsättningarna för en fortsatt välfärd. Här kan du läsa hela remissvaret.

 • Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet (KUL-projektet) - Huvudrapport med sammanfattning

  Demokratikongressen 2000 beslutade att tillsätta ett förbundsgemensamt projekt om utbildning och lärande, sedan frågan lyfts i ett 20-tal motioner. Projektet syftade till att via den fackliga organisationen öka förutsättningarna för att medlemmarna ska ges möjlighet till ett livslångt lärande för utveckling både inom och utanför arbetslivet.

 • Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet (KUL-projektet). Delrapporter 3, 4 och 5.

  Delrapport 3. Det fackliga uppdraget - organisation och utveckling. Delrapport 4. Lärande och IT. Delrapport 5. Policyfrågor.

 • Kompetensutveckling och lärande i arbetslivet (KUL-projektet). Delrapporter 1 och 2.

  Delrapport 1. Förbundens nuläge; Delrapport 2. Omvärldsanalys.

 • Förmår facket spela en roll i lokal arbetsorganisationsutveckling? Erfarenheter från ett LO-program om kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL).

  Föreliggande utvärdering har skett på uppdrag av Programgruppen för LOs program: Kunskapsutveckling, arbetsorganisation och lönesystem (KAL).

 • KAL - Kunskapsutveckling kopplat till arbetsorganisation och lönesystem - Slutrapport

  Denna rapport är en sammanställning av de verksamheter som ingått i KAL-projektet. Inledningsvis beskrivs KAL-projektets bakgrund, syfte och inriktning. Därefter är rapporten indelad i kapitlen K - kunskapsutveckling, A - Arbetsorganisation och L - Lönesystem.

 • Fler belastningssjukdomar - längre sjukskrivning

  LO har sedan slutet av 80-talet genomfört egna bearbetningar av Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik över anmälda arbetsskador (dvs arbetsolycksfall och arbetssjukdomar) inom LO-området. LOs bearbetning av den officiella arbetsskadestatistiken syftar till att belysa hur anmälningar av arbetsskador förändrats, hur fördelningen är mellan arbetare och tjänstemän, mellan män och kvinnor och olika sektorer av arbetsmarknaden. Att belysa detta är särskilt angeläget nu när den officiella arbetsskadestatistiken visar att anmälningar av arbetsskador åter ökar.

 • Ekonomiska Utsikter våren 2005

  Ekonomiska Utsikter våren 2005. Den konjunkturella arbetslösheten måste bekämpas och Riksbanken har huvudrollen.

 • Ekonomiska Utsikter hösten 2004

  Prognosöversikt – Högkonjunktur med låg inflation och för hög arbetslöshet.

 • Ekonomiska Utsikter våren 2004

  LO-ekonomerna i vårens Ekonomiska Utsikter Nu måste det till finanspolitiska åtgärder. De penningpolitiska insatserna är inte tillräckliga för att öka sysselsättningen. Även om Riksbankens styrränta nu är rekordlåg, så måste det till finanspolitiska satsningar för att få fart på sysselsättningen i Sverige. Det menar LO-ekonomerna i sin konjunkturprognos.

 • Reformerad ägarbeskattning

  LOs yttrande över Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet, januari 2005.

 • OH-bilder från presseminariet 23 mars.

  OH-bilder från presseminariet "Vem ansvarar för arbetslösheten?den 23 mars, 2005

 • Hur står det till med yrkesutbildningarna i gymnasieskolan?

  Avhoppen från gymnasieskolan är alldeles för höga och det finns för dålig överensstämmelse mellan vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och dimensioneringen av olika utbildningar. Under hösten har Ulla Lindqvist LOs andre vice ordförande och Kristina Mårtensson, projektledare, genomfört träffar med ett antal LO-förbund för att få deras bild av hur gymnasieskolan fungerar och hur den kan förbättras. Resultatet av detta arbete sammanfattas i denna rapport tillsammans med statistik och analyser från SCB och Skolverket.

Sida 66 av 691...63646566676869