LO fakta - alla fakta

 • Skatten och kapitalet

  Sverige är ett av de länder där inkomstskillnaderna har ökat snabbast inom OECD. Detta beror främst på att kapitalinkomsterna har ökat mycket snabbt. I den tredje underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning belyser nationalekonomerna Emil Bustos och Elis Örjes de skatter som riktar sig till höginkomsttagare med stora egendomar, i form av förmögenheter eller fastigheter.

 • Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om trygghet och omställning

  När förhandlingarna om Trygghet och Omställning pausades i december 2019 tillsattes tre arbetsgrupper som fick i uppdrag att till parterna utreda och besvara ett antal frågeställningar kring anställningstrygghet, omställning och arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgruppernas rapporter är nu klara.

 • LOs remissyttrande SOU 2019:56 Idéburen välfärd

  LO välkomnar förslaget till definition av idéburna aktörer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet. LO anser att det är viktigt att det går att särskilja idéburen välfärd från vinstdriven välfärd av flera skäl: för det ska vara möjligt att stärka idéburen sektor, för att medborgare ska kunna välja idéburen verksamhet och för att det ska bli möjligt att ta fram uppdelad statistik.

 • LOs yttrande över En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering SOU 2020:6

  LO anser att de förslag som utredningen för fram är väl underbyggda med sakkunskap och relevant empiri. Visserligen anser LO att en större hänsyn borde tas till att de försäkrades omställningsförmåga varierar när arbetsförmågan ska prövas mot ”normalt förekommande arbete”. Samtidigt förstår LO att ett mer omfattande förslag än det utredningen för fram inte var möjligt att åstadkomma inom ramen för det givna direktivet.

 • LOs yttrande över Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

  LO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande och vill lämna följande synpunkter och kommentarer. LO ställer sig i huvudsak bakom de bedömningar och förslag som framförts i Valideringsdelegationens slutbetänkande men vill kommentera följande. LO har inte kommenterat alla förslagen i betänkandet.

 • LOs yttrande över Långtidsutredningen 2019 - Huvudbetänkande

  Långtidsutredningen 2019 belyser ett av vår tids största samhällsproblem, ojämlikheten. LO delar utredningens konstaterande om att arbetsinkomsterna inte är det inkomstslag som drivit inkomstojämlikheten utan att det är ökade kapitalinkomster och minskade transfereringar till hushållen som varit huvudorsaken.

 • 3:12 Arbete eller kapital?

  De så kallade 3:12-reglerna ger arbetande ägare i fåmansbolag betydligt lägre skatt på sin inkomst än vad vanliga löntagare betalar. En stor majoritet av dessa inkomster går till den rikaste tiondelen av befolkningen. I den andra underlagsrapporten i Arbetarrörelsens skattepolitiska skuggutredning visar ekonomerna Nils Lager och Athina Swahn hur systemet med inkomstomvandling kan reformeras.

 • LOs yttrande över promemorian En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

  LO vill framhålla nödvändigheten av att regeringen och berörd myndighet har ett nära samarbete med arbetsmarknadens parter och berörda tjänstepensionsföretag vid exempelvis utformningen av föreskrifter till lagen för tjänstepensionsföretag och vid en eventuell framtida revidering av tjänstepensionsdirektivet och påföljande lagändringar.

 • Ekonomiska utsikter våren 2020

  De ekonomiska effekterna av coronapandemin har varit dramatiska för den globala ekonomin. En illustration av det snabba förloppet är att USA i början på året hade den lägsta arbetslösheten på 50 år. Nu har landet den högsta arbetslösheten på 80 år.

 • LOs yttrande över Vägen till en klimatpositiv framtid SOU 2020:4

  Den klimatpolitiska vägvalsutredningen har haft som uppgift att ta fram strategier för hur Sverige ska nå negativa växthusgasutsläpp efter 2045. I detta ingår att redan ganska omgående vidta åtgärder som kan fungera efter 2045, året då Sverige senast ska ha uppnått netto-noll utsläpp av växthusgaser, och istället inleda fasen med negativa utsläpp. LO menar att utredningens förslag är relevanta men att det finns konflikter mellan olika åtgärder för att minska mängden växthusgaser och att dessa måste undersökas ytterligare.

 • LOs yttrande över SOU 2019:53 Grundpension

  LO ställer sig bakom förslagens syfte och huvudinriktning. LO hade inte någon invändning mot tillämpningen av lagen, före EU-domstolens dom i målet Zaniewicz-Dybeck, när garantipensionen samordnades enligt bestämmelserna om ålders- och efterlevandepension.

 • LOs yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64)

  Frågan om konfessionella friskolor inom det svenska skolväsendet har länge varit omdebatterad och inte sällan har debatten getts näring när det medialt har uppmärksammats att en konfessionell friskola inte har följt just de ovan nämnda värden och demokratiska principer som skolväsendet bygger på. LO anser att den centrala frågan handlar om vems fri- och rättigheter som ska värnas och vad skolan ska vara och som mynnar ut i den principiella frågan: ska barn vara en del av föräldrarnas religion även på skoltid eller inte?

 • LOs yttrande över PM om Vissa sjukpenningsförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

  LO har förståelse för att de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet var nödvändiga på grund av spridningen av Covid-19 och att det var viktigt att regeringen agerade snabbt, så att inte redan utsatta människor drabbades och så att inte ansvariga myndigheter och hälso- och sjukvården överbelastades. De resurser och den kapacitet som finns måste självklart i så stor utsträckning som möjligt riktas in på att hantera och motverka pandemin.

 • LOs yttrande över SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak i rutavdraget

  LO avstyrker samtliga förslag i utredningen, det vill säga förslaget om höjt tak för rutavdrag till 75 000 kronor samt förslagen om att rutavdraget ska utökas med tjänsterna vattentvätt vid tvättinrättning, möblering av bostad, transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader eller magasinering och enklare tillsyn av bostad.

 • Ekonomiska krisutsikter våren 2020

  LO-ekonomernas bedömning är att Sverige drabbas av en kraftig ekonomisk nedgång under andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året minskar BNP med 14 procent.

 • Sveriges jämställdhetsbarometer 2020

  Sveriges jämställdhetsbarometer är LOs årliga jämställdhetspolitiska rapport. Den utgår från en facklig feministisk analys för att beskriva hur både klass och kön påverkar villkoren i arbetslivet och samhället i stort.

 • Puffdiagram: Genomsnittlig total pension bland nyblivna pensionärer 2017

  Total pension uppdelat på allmän, tjänste- och privat pension för personer som påbörjade uttag av allmän pension 2017 och hade en anställning åren före.

 • Puffdiagram: Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2018

  Anställda 20-64 år utifrån fast grundlön och rörliga lönetillägg.

 • Tidsbegränsade anställningsformer 2019

  Tidsbegränsat anställda 20-64 år fördelade på typ av tidsbegränsad anställning.

 • Deltidsanställda 2019

  Anställda 20-64 år som är deltidsarbetande.

Sida 2 av 69123456...69