LO fakta - alla fakta

 • Puffdiagram: Facklig anslutning efter klass och ålder år 2018

 • Puffdiagram: Facklig anslutning efter klass och sektor år 2018

 • Puffdiagram: Facklig anslutning efter klass och kön år 2018

 • Puffdiagram: Facklig anslutning efter klass år 2018

 • Facklig anslutning efter klass och ålder år 2018

 • Facklig anslutning efter klass och sektor år 2018

 • Facklig anslutning efter klass och kön år 2018

 • Facklig anslutning efter klass år 2018

 • Generation engagemang & trygghet - om ungas syn på livet och framtiden

  Den här rapportens syfte är att beskriva dagens ungdomsgeneration. Ungdomar är den grupp i samhället som är mest adaptiv och suger åt sig förändringar i sin omgivning snabbast. Det gör att rapporten i någon mån också tvingas ha ambitionen att fungera som en spegel över vår samtid.

 • Facklig anslutning 2018

  Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990–2018.

 • Jämlikhet och tillväxt

  Ojämlikheten har ökat i den stora majoriteten av OECD-länder under de senaste decennierna. Den historiskt höga nivån och hastiga ökning av inkomstskillnaderna i OECD-länderna har lett till en diskussion om vilka konsekvenser detta får för både individers och länders välmående. Sverige sticker ut som det land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer, vilket gör frågan särskilt aktuell för svenska beslutsfattare. 

 • F-skattesystemets skuggor

  Sedan F-skattesystemet infördes 1993 har reglerna ändrats flera gånger. Systemet har med tiden blivit allt mer generöst. De viktigaste ändringarna genomfördes av den borgerliga regeringen 2009. En offentlig utredning från 2017 anger att det falska företagandet ökat.

 • LOs yttrande över Ds 2018:8 Översyn av grundskyddet för pensionärer

  Livsinkomstprincipen i pensionssystemet medför att de skillnader som finns mellan olika individer under yrkeslivet kommer att ge skillnader i pension. Därför är det främst i yrkeslivet som förändringar behöver ske för att minska beroendet av grundskyddet i pensionssystemet. Fokus för sådana förändringar bör vara minskade inkomstskillnader, bättre fysiska och psykiska arbetsmiljöförhållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar och bättre möjligheter till omställning. Många av LO-förbundens grupper har i dessa avseenden sämre villkor än andra och förbättringar på dessa områden skulle därför i hög grad bidra till mer jämlika pensioner.

 • Sverigedemokraterna i den svenska geografin

  Denna rapport undersöker orsakerna till Sverigedemokraternas (SD) oproportionerligt stora framgångar i landsbygdsområden, och varför gapet i stöd för SD mellan städer och landsbygd har ökat över tid. Rapporten är en del av LOs jämlikhetsutredning.

 • Schyst pension med kollektivavtal

  Med kollektivavtal kan alla anställda som omfattas vara trygga med att de har ett bra kompletterande försäkringsskydd. Ett av dessa extra skydd är Avtalspension SAF-LO. De kollektivavtalade försäkringarna ger ersättning för sånt som vi inte vill ska hända – sjukfrånvaro, arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall, men även sådant som vi vet händer – föräldraledighet och pension.

 • Ekonomiska utsikter våren 2018

  Att ta itu med välfärdsunderskottet är avgörande för att bekämpa de växande ekonomiska klyftorna i Sverige. Det visar LO-ekonomernas senaste konjunkturprognos.

 • Varför ökar lönerna så långsamt?

  Lönerna har ökat långsamt de senaste tio åren. Finanskrisen 2008 ledde till lägre efterfrågan, fler arbetslösa och en allmän osäkerhet, med en dämpande effekt på ekonomin och löneökningstakten som följd. Men i tider av högkonjunktur är det desto märkligare att lönerna inte ökat. Vad beror det på? I denna rapport ger LO-ekonomen Sebastian de Toro några förklaringar.

 • Facklig organisering och ekonomisk jämlikhet

  Vad har facklig anslutningsgrad med jämlikhet att göra? I denna rapport ger Jakob Molinder, filosofie doktor i ekonomisk historia, en internationell forskningsöversikt. Rapporten är en del av LOs jämlikhetsutredning.

 • Kvinnlig fägring och machokultur?

  Ingen del av arbetslivet är fredad från sexuella trakasserier – det blev uppenbart för många under #metoo-rörelsens vittnesmål hösten 2017. LO-rapporten "Kvinnlig fägring och machokultur? undersöker situationen bland LO-förbundens medlemmar.

 • Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik

  En investeringsledd klimatpolitik som minskar Sveriges klimatpåverkande utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Är det möjligt? Ta del av förslagen från en ny underlagsrapport inför LOs miljö- och klimatpolitiska handlingsplan.

Sida 6 av 671...3456789...67