Fråga facket Fråga facket

Se över styrningen av grundskolan också

REPLIK DN DEBATT 12/3. Regeringens besked att utreda styrningen av gymnasieskolan är mycket välkommet, men vi vill att även grundskolan ska ses över. Det mest logiska vore att ge staten ett större ansvar för hela skolan, skriver LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin och Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i dn.se 12 mars 2018

I dag har vi 290 skolsystem, lika många system som kommuner, med vitt skilda ekonomiska förutsättningar att kunna erbjuda en bra skolgång för alla elever. LO och Lärarnas Riksförbund har länge påtalat att ett statligt finansiellt ansvar behövs för att garantera att alla skolor, oavsett var i landet de ligger, ska ges tillräckliga resurser för att kunna erbjuda elever med olika bakgrunder och förutsättningar en likvärdig utbildning. Men detta gäller i lika stor utsträckning för grundskolan som gymnasieskolan.
Decentraliseringen av skolan som skedde i början av 1990-talet har också drabbat grundskolan, både vad gäller kvalitet och likvärdighet. En väl fungerande grundskola är en förutsättning för en bra gymnasieskola. Därför bör politikerna överväga ett starkare statligt ansvarstagande även för grundskolan.

Ett statligt huvudansvar på regional nivå skulle kunna förbättra förutsättningarna för gymnasieskolan och grundskolan avsevärt. Likaså skulle arbetsmarknadens behov bättre kunna tillgodoses och samarbetet med högskolor och universitet stärkas.

Kopplingen till arbetsmarknaden är särskilt viktig. I många regioner råder det stor brist på yrkesutbildad arbetskraft samtidigt som det på flera håll i landet inte finns förutsättningar att erbjuda alla gymnasieprogram till eleverna. Med en statlig finansiering och en regionaliserad gymnasieskola kan till exempel yrkesutbildningar bättre planeras och dimensioneras utifrån den regionala arbetsmarknadens behov.

Vi anser att resurserna till skolan måste fördelas mer utifrån elevernas olika förutsättningar och välkomnar därför särskilt att regeringen vill se över finansieringssystemet. För gymnasieskolan handlar det inte bara om vilket program en elev väljer, utan också förutsättningarna eleven har med sig i form av slutbetyg från grundskolan. Den mest lämpade finansieringsformen vore ett statligt öronmärkt bidrag till gymnasieskolan, som alltså inte går att använda till något annat än just gymnasieutbildning.

Överetablering av skolor är mycket kostsamt och medför ett slöseri med de offentliga resurserna. Därför bör staten ta ett fast grepp över dimensioneringen, så att efterfrågan och behov styr snarare än marknadskrafter.

Det bästa och mest logiska vore om staten fick ett större ansvar för både gymnasieskolan och grundskolan. Men även om det kommunala huvudmannaskapet kvarstår, kan en regional nivå kraftigt stärka gymnasieskolans förutsättningar. Det skulle kunna förbättra likvärdigheten, stärka resursutnyttjandet och på sikt förbättra kvaliteten och därmed elevernas prestationer.


Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande

Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbunds ordförande