Fråga facket Fråga facket

”Avskaffa karensavdraget för alltid”

Det är inte värdigt Sverige, och det är inte värdigt Socialdemokraterna, att acceptera den fundamentala orättvisa som karensavdraget orsakar på arbetsmarknaden. Det skriver LO-företrädare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 30 mars 2022

Karensavdraget är en klasslagstiftning. Det slår hårdast mot de arbetare som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar. Under coronapandemin kunde nio av tio av LO-förbundens medlemmar inte jobba hemifrån. Samtidigt har det i tjänstemannayrkena utvecklas allt fler metoder för att kunna arbeta från hemmet, trots lättare sjukdom eller sjuka barn. Men en styckare eller undersköterska jobbar inte hemifrån, inte heller ett butiksbiträde eller en snickare. Under hela pandemin har LO-förbundens medlemmar gått till jobbet varje dag med vetskapen om att annars skulle samhället sluta fungera.

Arbetsmarknaden dras isär. Det handlar om arbetsmiljö, där arbetare utsätts för mer smitta och fara. Men också om ekonomi, där ökade löneklyftor mellan arbetare och tjänstemän förstärks av karensavdraget. För arbetarrörelsen är detta en oacceptabel utveckling som måste hävas. Här har sjukförsäkringen en nyckelfunktion. Pandemin har på ett smärtsamt sätt tydliggjort bristerna i sjukförsäkringen. Det handlar inte minst om riskerna med skadlig sjuknärvaro. Att många av ekonomiska skäl tvingas gå till jobbet gör att sjukdomstillstånd kan förlängas eller skador förvärras. Dessutom finns risk att smittsamma sjukdomar sprids till fler.

Smittspridning och skadlig sjuknärvaro är inga nya eller tillfälliga företeelser. Hur coronaviruset kommer att bete sig framöver vet vi inte. Av allt att döma kommer vi att få leva med mutationer och tidsbegränsad immunitet under lång tid framöver. Influensaepidemier och andra smittsamma sjukdomar kommer också fortsättningsvis att orsaka långvarig sjukdom och död. Under 2019 gick nära var fjärde kvinna i arbetar- och tjänstemannayrken (24 respektive 23 procent) till arbetet fyra gånger eller mer det senaste året trots att hälsotillståndet var dåligt. Bland män i arbetaryrken var motsvarande andel 19 procent och bland män i tjänstemannayrken 16 procent.

Det är knappast optimalt att sjukförsäkringen i form av karensavdraget i praktiken har en inbyggd mekanism som i sig leder till ökad smittspridning. Under pandemin hamnade karensavdragets skadliga effekter i blixtbelysning, vilket bland annat gav den tillfälliga karensersättning som infördes för att motverka smittspridningen. En ersättning som upphörde, återinfördes när smittspridningen tog fart igen och nu från första april upphör igen. Ett i grunden dumt sätt att hantera sjukförsäkringens funktion. Sjukförsäkringen måste vara stabil, trygg och förutsägbar. Inte minst måste den vara rättvis och ersätta de inkomstförluster sjukdom innebär.

En orsak till sjuknärvaro sticker ut. Fyra av tio kvinnor i arbetaryrken uppger att de inte har råd att vara sjuka. Deltidsarbete och osäkra anställningsvillkor i kombination med låga lönenivåer har en negativ påverkan på möjligheten att kunna vara hemma från jobbet när hälsan kräver det. Coronakommissionens rapporter visar tydligt att ekonomi och yrke tydligt påverkade risken för att smittas av covid 19. Lite lakoniskt konstateras att det är myndigheternas ansvar att utforma åtgärder för hela befolkningen. Ja, men det är också ett politiskt ansvar att utforma socialförsäkringssystemet att inte vara diskriminerande.
För medlemmarna i LO-förbunden står valet ofta mellan att riskera sin privatekonomi när sjukdom bestraffas med en hel förlorad dagsinkomst, eller att riskera sin framtida hälsa genom att jobba trots sjukdom. Inte minst gäller detta dem med tidsbegränsade och osäkra anställningar. Framför allt anställda inom vård och omsorg, handeln, hotell- och restaurangnäringen och taxi- och kollektivtrafiken.

Orättvisan ligger inte främst i att vissa yrkesgrupper är mer utsatta för smitta, utan i att vissa yrkesgrupper genom att arbeta hemma kan undvika den stora ekonomiska förlust som karensavdraget innebär. Arbetarklassen kan inte arbeta hemma, och karensavdraget blir därmed en klasslagstiftning. Sammantaget skulle såväl enskilda LO-förbundsmedlemmar som samhällsekonomin och folkhälsan gynnas av att karensavdraget togs bort.

Socialdemokraterna är det parti som kan stå för hela svaret, både en trygg omvärld med ett stärkt försvar och skärpta tag mot brottsligheten, men också en trygg vardag där ingen ska behöva tvingas att arbeta sjuk av ekonomiska skäl. Att regeringen nu presenterar en utredning om att avskaffa karensavdraget är ett steg i rätt riktning. Men vi måste uttrycka vår besvikelse över tidtabellen. Karensavdraget måste avskaffas nu och det hade gått att snabbutreda frågan. I stället väntar remissrundor och långdragen politisk behandling. Möjligen kan en brevbärare, målare eller skogsarbetare se fram emot att karensavdraget avskaffas på riktigt under 2025. Senfärdigt från en regering som snabbt kunde besluta om att tillfälligt avskaffa karensen under pandemin.

LO kan inte godta annat än att karensavdraget avskaffas, för alla och för alltid. Det är inte värdigt Sverige, och det är inte värdigt Socialdemokraterna, att acceptera denna fundamentala orättvisa på arbetsmarknaden. I väntan på utredningens förslag bör den tillfälliga lösningen förlängas. Det är upp till bevis för Socialdemokraterna nu. Att avskaffa karensen måste vara en tydlig prioritering inför valet och under kommande mandatperiod. Engagemanget bland LO-förbundens medlemmar är stort i frågan. För två veckor sedan startade Kommunal en kampanj för att slopa karensen, och har hittills samlat in över 100 000 namnunderskrifter. Sekos kampanj för att avskaffa karensen väcker stort engagemang. Det är dags för politikerna att lyssna och agera.

Susanna Gideonsson, ordförande LO
Therese Guovelin, vice ordförande LO
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Malin Ackholt, LO:s styrelse, ordförande Hotell- och restaurangfacket
Pontus Georgsson, LO:s styrelse, ordförande Pappers
Jan Granvik, LO:s styrelse, ordförande Musikerna
Eva Guovelin, LO:s styrelse, ordförande Livs
Mikael Johansson, LO:s styrelse, ordförande Målarna
Gabriella Lavecchia, LO:s styrelse, ordförande Seko
Johan Lindholm, LO:s styrelse, ordförande Byggnads
Marie Nilsson, LO:s styrelse, ordförande IF Metall
Linda Palmetzhofer, LO:s styrelse, ordförande Handels
Urban Petersson, LO:s styrelse, ordförande Elektrikerna
Magnus Pettersson, LO:s styrelse, ordförande Fastighets
Malin Ragnegård, LO:s styrelse, ordförande Kommunal
Per-Olof Sjöö, LO:s styrelse, ordförande GS, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Tommy Wreeth, LO:s styrelse, ordförande Transport