Fråga facket Fråga facket

”Arbetsmiljöverkets förslag ett totalt haveri”

Vårt förtroende för Arbetsmiljöverket är i dag till stor del förbrukat. Nu måste deras förslag på ett nytt regelverk för arbetet med arbetsmiljö skrotas, skriver företrädare för LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svenska Dagbladet 3 januari 2021

2016 inleddes ett omfattande arbete för att förenkla och förtydliga hela regelstrukturen för arbetsmiljöarbetet i Sverige. Arbetsmiljöverket har nu tagit fram ett nytt förslag som omfattar förändringar av 2 600 arbetsmiljöföreskrifter och allmänna råd. Resultatet av detta arbete kan inte beskrivas på ett annat sätt än ett totalt haveri. I allt, från process och form till sak. En generell ovilja under processen att lyssna på arbetsmarknadens parter, benämnda som ”intressenter” av Arbetsmiljöverket, har lett till att de inte bara missar målet utan tvärtom skapar ännu mer otydlighet. Allvarligast är dock att skyddet för arbetstagarna försämras.

Vårt förtroende för Arbetsmiljöverket är i dag till stor del förbrukat. Nu måste det här förslaget på ett nytt regelverk skrotas och arbetet börja om från början. Med anledning av detta haveri måste själva ledningen och styrningen av verket ifrågasättas. Ytterst måste regeringen ta ansvar för att det nu blir förändringar.

LO och LO-förbunden har redan från början varit kritiska till översynen av regelverket kring arbetsmiljön. I ett yttrande 2016 lyfte vi att ingången var fel. Förändringarna motiverades utifrån EU:s så kallade Refit-arbete som syftar till regelförenklingar i EU-länderna. Det finns olika synpunkter på Refit men det största problemet var att Arbetsmiljöverket använde Refit för att driva på förändringar i onödan. De tog sig ett mycket större mandat än vad de behövde och det blev fel.

Vi menar inte att dagens regelverk är perfekt. Det kan finnas skäl för en översyn men då måste det vara tydligt vad som ska uppnås i sak, bortom att bara rent allmänt vilja ”förenkla” och göra om strukturen. Det finns exempelvis en stor obalans vad gäller jämställdhet. Överlag är kvinnodominerade arbetsmiljöer mindre reglerade än traditionellt mansdominerade, och skyddet för arbetstagarna i dessa branscher är sämre. Det är skrämmande att arbetarkvinnors medellivslängd faktiskt minskar i Sverige i dag till skillnad av resten av befolkningen. Samtidigt ska alla jobba längre, vilket inte kommer att fungera i branscher där många inte ens i dag orkar jobba ett helt arbetsliv.

I Arbetsmiljöverkets nya regelverk tas inga steg mot ett mer jämställt arbetsliv, istället innebär vissa ”förenklingar” att skyddet faktiskt försämras. Många särskilda regler ersätts också av generella som är svårtolkade och som framförallt är svåra att tillämpa i praktiken ute på arbetsplatserna. Det klingar illa med höga ambitioner om arbetsmiljö och nollvision för dödsolyckor.

Genomgående i det nya förslaget från Arbetsmiljöverket är avsaknaden av en grundläggande förståelse för hur partsarbetet och den vardagliga tillämpningen av lagar och regler går till. Arbetsmarknadens parter bär ju upp arbetsmiljöarbetet och är själva fundamentet för att det ska fungera, vi är inte bara ”intressenter”. Det här har vi påpekat under hela processen, inte minst till generaldirektören på Arbetsmiljöverket, till ingen nytta.

Sammanfattningsvis har vi följande synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag:

1. Regelsystemet blir mer, inte mindre svårtolkat. Den övervägande delen av allmänna råd som förtydligar föreskriftsreglerna tas bort, eller reduceras till enstaka meningar. Det gör att det blir svårare att förstå ändamål och tillämpning vilket leder till ett sämre skydd för arbetstagaren.

2. Det nya förslaget osynliggör skyddsombudens roll och arbetstagares rätt till inflytande över sin egen säkerhet och arbetsmiljö. Maktbalansen förskjuts till arbetsgivarens fördel.

3. Det finns omfattande brister i konsekvensutredningen vad gäller arbetstagares hälsa och säkerhet.

4. Hänvisningar till regler i EU-lagstiftning samt externa standarder bakom betalväggar är mycket problematiskt. Dels för att de inte är tillgängliga för chefer och skyddsombud och dels består de ofta av svårbegripliga och omfattande textmassor på engelska.

5. Myndighetsansvaret för arbetsmiljöfrågor blir otydligt i det nya regelverket. Arbetsmiljöverket tycks vilja begränsa sitt eget mandat och hänvisar till andra myndigheters ansvar i syfte att undvika ”dubbelreglering”. Inga andra myndigheter har dock som uppgift att se till arbetsmiljöperspektivet. Risken är överhängande att ansvaret faller mellan stolarna.

Sammantaget är hela arbetet med och förslaget på ett nytt regelverk i sig ett misslyckande av stora mått. Det är en bredsida mot partsmodellen och skulle leda till ökad otrygghet på arbetsmarknaden och det accepterar vi inte. Vi avstyrker därför förslaget i sin helhet och hoppas nu att även regeringen agerar och att förslaget slängs i papperskorgen.

Vi kräver att arbetet görs om och görs rätt. Arbetsmiljöverket måste i grunden se över sina arbetsmetoder och inkludera arbetsmarknadens parter i högre utsträckning så att parternas kunskap och kompetens om medlemmarnas arbetsplatser faktiskt tas tillvara. Bara så kan en nödvändig översyn av regelstrukturen för arbetsmiljö genomföras som gagnar både arbetsgivare och arbetstagare. Då kan vi tillsammans ta steg mot ett mer hållbart och tryggare arbetsliv – för alla.

 

Susanna Gideonsson, LOs ordförande
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Lisa Bengtsson, LOs andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare